AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

www.editec-ediciones.com

I. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del deure d’informació que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE) de 11 de juliol, a continuació es faciliten les següents dades d’informació general d’aquest lloc web:
La titularitat d’aquest lloc web, www.editec-ediciones.com (d’ara endavant, el Lloc Web), és de Tec Academic Multimedia SL, amb NIF B61536686 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona dins el tom 30.340, foli 128, full B-173.150. La representant n’és Elisabet Nualart Feliu i les dades de contacte són les següents:

Domicili social: Av. Diagonal 421, 6-2, 08008 Barcelona
Telèfon: 931 878 599
Adreça electrònica: admin@editec-ediciones.com

II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’objecte de les condicions: el Lloc Web
L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant, les Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc Web. Pel que fa a les esmentades Condicions, s’entendrà com a Lloc Web: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant a les interfícies de pantalla com a l’arbre de navegació (d’ara endavant, els Continguts), així com tots aquells serveis o recursos en línia que, si s’escau, ofereixi als Usuaris (d’ara endavant, els Serveis).
Editec Edicions es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i la configuració del Lloc Web i dels Continguts i els Serveis que hi poguessin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que, en qualsevol moment, Editec Edicions pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren al Lloc Web o l’accés a qualsevol d’aquests elements.
L’accés al Lloc Web per part de l’Usuari és de caràcter lliure i, per regla general, és gratuït, sense que l’Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder-ne gaudir, excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’Usuari.
La utilització d’algun dels Continguts o Serveis del Lloc Web es podrà fer mitjançant la subscripció o el registre previ de l’Usuari.

El Usuari
L’accés, la navegació i l’ús del Lloc Web, així com pels espais habilitats per interactuar entre els Usuaris, i l’Usuari i Editec Edicions, com els comentaris i/o espais de blogueig, confereix la condició d’Usuari, de manera que s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions que aquí s’estableixen, així com les ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal de compliment obligat segons sigui el cas. Donada la rellevància del que s’acaba de dir, es recomana a l’Usuari que les llegeixi cada vegada que visiti el Lloc Web.
El Lloc Web d’Editec Edicions proporciona una gran diversitat d’informació, de serveis i de dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat a l’hora de fer-ne un ús correcte. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • Un ús de la informació, els Continguts i/o els Serveis i les dades oferts per Editec Edicions sense que sigui contrari al que estableixen les presents Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar una lesió dels drets de tercers o del funcionament mateix del Lloc Web.
  • La veracitat i la licitud de les informacions aportades per l’Usuari als formularis facilitats per Editec Edicions per a l’accés a certs Continguts o Serveis oferts pel Lloc Web. De tota manera, l’Usuari informarà de forma immediata Editec Edicions sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no només, el robatori, la pèrdua o l’accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, per tal de procedir a cancel·lar-los immediatament.

Editec Edicions es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que constitueixin spam, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, segons el seu parer, no resultessin adequats per a la publicació.
En qualsevol cas, Editec Edicions no serà responsable de les opinions expressades pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de blogueig o de participació que hi pugui haver.
El fet d’accedir a aquest Lloc Web no suposa establir cap mena de relació de caràcter comercial entre Editec Edicions i l’Usuari.
L’Usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se mitjançant les Condicions presents. Per tant, aquest Lloc Web d’Editec Edicions no va dirigit a menors d’edat. Editec Edicions declina qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ AL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Editec Edicions no garanteix la continuïtat, la disponibilitat i la utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o els Serveis. Editec Edicions farà tots els possibles perquè el Lloc Web funcioni correctament, però no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc Web no pugui ser interromput o que estigui lliure d’error.
Tampoc no es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari a què es pugui accedir-se a través d’aquest Lloc Web estigui lliure d’error o causi qualsevol dany al sistema informàtic (el programari i el maquinari) de l’Usuari. En cap cas Editec Edicions no serà responsable de les pèrdues, els danys o els perjudicis de qualsevol mena que sorgeixin per l’accés, la navegació i l’ús del Lloc Web, incloent-hi, però no limitant-s’hi, els ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.
Editec Edicions tampoc no es fa responsable dels danys que es poguessin ocasionar als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc Web. En particular, de cap manera no es fa responsable de les caigudes, les interrupcions, la manca o el defecte de les telecomunicacions que hi pogués haver.

IV. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

L’Usuari o tercer que enllaci al Lloc Web d’Editec Edicions des d’una pàgina web d’un altre lloc web diferent haurà de saber que:
No es permet la reproducció —total o parcial— de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc Web sense l’autorització expressa d’Editec Edicions.
No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc Web d’Editec Edicions, ni sobre els seus Continguts i/o Serveis.
Exceptuant-ne el text de l’enllaç estricte, el lloc web on s’estableixi l’esmentat enllaç no contindrà cap element d’aquest Lloc Web protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, llevat que Editec Edicions ho autoritzi expressament.
L’establiment de l’enllaç no implicarà l’existència de relacions entre Editec Edicions i el titular del lloc web des del qual s’hagi fet, ni el coneixement i l’acceptació d’Editec Edicions dels continguts, els serveis i/o les activitats que s’ofereixen en aquest lloc web, i viceversa.

V. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Editec Edicions, per ella mateixa o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels elements que conté, com ara —i sense voluntat exhaustiva— imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, tria dels materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i els serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp com els tractats internacionals relatius a aquesta matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. Segons el que estableix la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, incloent-hi la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o d’una part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’Editec Edicions.
L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial d’Editec Edicions. Podrà visualitzar els elements del Lloc Web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur de l’ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L’Usuari, però, no podrà suprimir, alterar o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que hi pugui haver instal·lat al Lloc Web.
En cas que l’Usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts del Lloc Web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, ho haurà de comunicar immediatament a Editec Edicions a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.

VI. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Editec Edicions es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per l’ús indegut del Lloc Web i els Continguts, o per l’incompliment de les Condicions presents.
La relació entre l’Usuari i Editec Edicions es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. Si de cas sorgís qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o l’aplicació d’aquestes Condicions, les parts duran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària i se sotmetran als jutges i tribunals que corresponguin segons pertoqui.