MATERIALS PEDAGÒGICS I RECURSOS FORMATIUS

El nostre equip té una llarga experiència en l’elaboració de materials didàctics. Ens podem ocupar de posar en marxa el teu projecte, tant se val quin en sigui el format: hem editat cursos, llibres de text i molts altres materials pràctics i visuals per a tota mena de públic.

COORDINACIÓ I ELABORACIÓ DE CONTINGUTS EDUCATIUS

PLATAFORMA: Aulaplaneta

ASIGNATURA: Tecnología y digitalización

CLIENT: Planeta Innovación

A partir de l’estudi dels currículums derivats de la nova llei d’educació (LOMLOE), ens vam plantejar com fer la feina de l’assignatura de Tecnologia i digitalització. Vam escollir treballar amb projectes i vam fer els plans curriculars per assignar un projecte a cada trimestre i curs. Vam encarregar i editar els continguts per tal que es poguessin integrar a la plataforma educativa Aulaplaneta. També ens vam ocupar de fer els materials pedagògics de suport: guies didàctiques, programacions d’aula i rúbriques pels docents i l’alumnat.

Creació de projectes educatius

Il.lustració i elaboració de materials audiovisuals

Cerca d’autors i pedagogs

Planificació didàctica

Edició i correcció

Integració a la plataforma

Coordinació