POLÍTICA DE PRIVACITAT

www.editec-ediciones.com

I. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Respectant el que estableix la legislació vigent, Editec Edicions (d’ara endavant, també el Lloc Web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, aquesta política respecta les normes següents:

 • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
 • La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).
 • El Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).
 • La Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Identitat del responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollides a Editec Edicions és: Tec Academic Multimedia SL, amb NIF B61536686 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona dins el tom 30.340, foli 128, full B-173.150. La representant n’és Elisabet Nualart Feliu (d’ara endavant, la Responsable del tractament) i les dades de contacte són les següents:
Domicili social: Av. Diagonal 421, 6-2, 08008 Barcelona
Telèfon: 931 878 599
Adreça electrònica: admin@editec-ediciones.com

Registre de Dades de Caràcter Personal

En compliment del que estableix l’RGPD i la LOPD-GDD, us informem que les dades personals recollides per Editec Edicions mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines quedaran incorporades i seran tractades dins el nostre fitxer amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre Editec Edicions i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que l’Usuari empleni, o per atendre una sol·licitud o consulta d’aquest Usuari. Així mateix, segons el que preveu l’RGPD i la LOPD-GDD, llevat que sigui aplicable l’excepció prevista en l’article 30.5 de l’RGPD, es manté un registre d’activitats de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament que s’han dut a terme i les altres circumstàncies establertes en l’RGPD.

Principis aplicables al tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals de l’Usuari se sotmetrà als principis següents, recollits a l’article 5 de l’RGPD i a l’article 4 i següents de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà sempre el consentiment de l’Usuari, amb informació prèvia, completament transparent, de les finalitats per a les quals es recullen les dades personals.
  • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes.
  • Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.
  • Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i sempre han d’estar actualitzades.
  • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només es mantindran de manera que es permeti la identificació de l’Usuari durant el temps necessari per a les finalitats del seu tractament.
  • Principi d’integritat i de confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que se’n garanteixi la seguretat i confidencialitat.
  • Principi de responsabilitat proactiva: la Responsable del tractament serà responsable d’assegurar que es compleixin els principis anteriors.

Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten a Editec Edicions són únicament dades identificadores. En cap cas no s’hi tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 de l’RGPD.

Base legal para el tratamiento de los datos personales

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. Editec Edicions es compromet a demanar el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques.
L’Usuari en podrà retirar el consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar-lo com atorgar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del Lloc Web.

En aquelles ocasions en què l’Usuari hagi de facilitar, o pugui facilitar, les seves dades a través de formularis per fer consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc Web, en serà degudament informat quan la formalització d’alguna d’aquestes dades sigui obligatòria perquè siguin imprescindibles per al desenvolupament correcte de l’operació duta a terme..

Finalitats del tractament a què es destinen les dades personals

Les dades personals són recollides i gestionades per Editec Edicions amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el Lloc Web i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que empleni l’Usuari o per atendre’n una sol·licitud o consulta.

Igualment, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l’objecte social d’Editec Edicions, així com per a l’extracció, l’emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adequar el Contingut ofert a l’Usuari, així com millorar la qualitat, el funcionament i la navegació pel Lloc Web.

En el moment que s’obtinguin les dades personals, l’Usuari serà degudament informat sobre la finalitat o finalitats específiques del tractament a què es destinaran aquestes dades personals; és a dir, sobre l’ús o els usos que es donaran a la informació recopilada.

Períodes de retenció de les dades personals

Les dades personals només seran retingudes durant el temps mínim necessari per a les finalitats del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el termini següent: 18 mesos, o fins que l’Usuari en demani la supressió.

En el moment que s’obtinguin les dades personals, l’Usuari serà degudament informat sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, sobre els criteris utilitzats per determinar aquest termini.

Destinataris de les dades personals

Les dades personals de l’Usuari no seran compartides amb tercers.
En qualsevol cas, en el moment que s’obtinguin les dades personals, l’Usuari serà degudament informat sobre els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals.

Dades personals de menors d’edat

Respectant el que estableixen els articles 8 de l’RGPD i 7 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, només els més grans de 14 anys podran atorgar el consentiment per al tractament de les seves dades personals de manera lícita per part d’Editec Edicions. Si es tracta d’un menor de 14 anys, caldrà el consentiment dels pares o tutors per fer-ne el tractament, i aquest tractament només es considerarà lícit en tant que els esmentats pares o tutors ho hagin autoritzat.

Secret i seguretat de les dades personals

Editec Edicions es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, la pèrdua o l’alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o l’accés no autoritzats a aquestes dades.

No obstant això, com que Editec Edicions no pot garantir la inexpugnabilitat d’internet ni l’absència total de hackers o d’altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, la Responsable del tractament es compromet a comunicar immediatament a l’Usuari quan s’hagi donat una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i les llibertats de les persones físiques. Segons el que estableix l’article 4 de l’RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals qualsevol violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, la pèrdua o l’alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o l’accés no autoritzats a aquestes dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials per la Responsable del tractament, que es compromet a informar, i a garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual, que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats i qualsevol altra persona a qui li faci accessible la informació.

Drets derivats del tractament de les dades personals

L’Usuari té sobre Editec Edicions i, per tant, podrà exercir davant la Responsable del tractament els següents drets reconeguts en l’RGPD i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals::

 • Dret d’accés: És el dret de l’Usuari a obtenir confirmació de si Editec Edicions està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, d’obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que n’hagi fet o en faci Editec Edicions, així com també a saber la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i sobre els destinataris de les comunicacions que gràcies a aquestes mateixes dades s’hagin fet o es puguin arribar a fer.
 •  Dret de rectificació: És el dret de l’Usuari a fer que es modifiquin les seves dades personals que siguin inexactes o, tenint en compte les finalitats del tractament, incompletes.
 • Dret de supressió («el dret a l’oblit»): És el dret de l’Usuari, sempre que la legislació vigent no ho desmenteixi, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides o tractades; quan l’Usuari n’hagi retirat el consentiment i el tractament de les dades no disposi d’una altra base legal; quan l’Usuari s’oposi al tractament i no hi hagi cap altre motiu legítim per continuar-lo; quan les dades personals hagin estat tractades il·lícitament; quan les dades personals s’hagin de suprimir en compliment d’una obligació legal; o quan les dades personals hagin estat obtingudes mitjançant una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, la Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, ha d’adoptar mesures raonables per informar els responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.
 • Dret a la limitació del tractament: És el dret de l’Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L’Usuari té dret a obtenir-ne la limitació quan impugni l’exactitud de les seves dades personals; quan el tractament sigui il·lícit; quan la Responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l’Usuari el necessiti per fer reclamacions; i quan l’Usuari s’hagi oposat a aquest tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades: En cas que el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats, l’Usuari tindrà dret a rebre de la Responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, la Responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.
 • Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari a fer que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se’n cessi el tractament per part d’Editec Edicions.
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, incloent-hi l’elaboració de perfils: És el dret de l’Usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, incloent-hi l’elaboració de perfils, existent sempre que la legislació vigent no ho desmenteixi.
  Així doncs, l’Usuari podrà exercir els seus drets mitjançant una comunicació escrita dirigida a la Responsable del tractament amb la referència «RGPD-www.editec-ediciones.com», especificant-hi:
 •  El nom i els cognoms de l’Usuari i una còpia del DNI. En els casos en què s’admeti la representació, també caldrà adjuntar-hi la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa l’Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.
 •  La petició amb els motius específics de la sol·licitud o la informació a què es vol accedir.
 •  El domicili a fi i efecte d’enviar-hi les notificacions.
 • La data i la signatura de la persona sol·licitant.
 • Qualsevol document que acrediti la petició que formula.

Aquesta sol·licitud i qualsevol altre document adjunt es podrà enviar a la següent adreça postal i/o electrònica:
Adreça postal: Av. Diagonal 421, 6-2, 08008 Barcelona
Adreça electrònica: admin@editec-ediciones.com

Enllaços a llocs web de tercers

El Lloc Web pot incloure enllaços que permetin accedir a pàgines web de tercers que no siguin Editec Edicions i que, per tant, no són operats per Editec Edicions. Els titulars d’aquests llocs web disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades i seran ells mateixos, en cada cas, els responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat.

Reclamacions davant l’autoritat de control

En cas que l’Usuari consideri que hi ha un problema o una infracció de la normativa vigent en la manera en què s’estan tractant les seves dades personals, té dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, en particular, a l’Estat on tingui la residència habitual, el lloc de treball o el lloc de la suposada infracció. En el cas d’Espanya, l’autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es). .

II. ACCEPTACIÓ I CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Cal que l’Usuari hagi llegit les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta política de privacitat i que hi estigui d’acord, i també que accepti el tractament de les seves dades personals perquè la Responsable del tractament pugui procedir a tractar-les en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L’ús del Lloc Web implicarà l’acceptació de la seva Política de Privacitat.

Editec Edicions es reserva el dret de modificar la seva Política de Privacitat, d’acord amb el seu propi criteri, o bé motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o les actualitzacions d’aquesta Política de Privacitat no seran notificats de manera explícita a l’Usuari. Es recomana que l’Usuari consulti aquesta pàgina de manera periòdica per assabentar-se dels possibles canvis o actualitzacions.

Aquesta Política de Privacitat va ser actualitzada per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.